Καινοτομία

1. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Έρευνα και καινοτομία

2. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)

3. Υπουργείο Εσωτερικών – Τμήμα Καινοτομίας

4. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Πολιτική για την Καινοτομία

5. Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Πρόγραμμα Interreg – Project “Islands of Innovation”

2. Εθνικό Kέντρο Tεκμηρίωσης – Πρόγραμμα “Horizon Europe 2021-2027”

3. Παρουσίαση “Horizon Europe 2021-2027”