Ευρωπαϊκά Δίκτυα

Το Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» προσφέρει χρηματοδοτική στήριξη σε ευρωπαϊκά δίκτυα που δραστηριοποιούνται στον  πολιτιστικό τομέα. Ειδικότερα, διατίθεται χρηματοδότηση για δίκτυα εθνικών πολιτιστικών οργανισμών που επιθυμούν να συνεργαστούν σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση δράσεων που παρέχουν εξειδικευμένες δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις σε επαγγελματίες, δράσεις που θα δίνουν τη δυνατότητα σε επαγγελματίες να συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο και θα προωθούν τη διεθνή δικτύωση. Στόχος της χρηματοδότησης είναι να υποστηριχθούν οι πολιτιστικοί οργανισμοί στην προσαρμογή τους και τη λειτουργία τους σε διεθνικό επίπεδο.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι:

Τα ευρωπαϊκά δίκτυα που αποτελούνται από τουλάχιστον δέκα πέντε (15) οργανώσεις-μέλη (όχι φυσικά πρόσωπα) και που έχουν νόμιμα εγκατασταθεί σε τουλάχιστον δέκα (10) διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Τουλάχιστον πέντε (5) οργανώσεις-μέλη πρέπει να έχουν την έδρα τους σε πέντε (5) διαφορετικές χώρες της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ.

Να υφίστανται ως νομικά πρόσωπα τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια.

Επιλέξιμα έργα:

Η αίτηση για συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης πρέπει να περιλαμβάνει ένα σχέδιο δράσης το οποίο να καλύπτει όλη τη διάρκεια της συμφωνίας.

Τα έργα που καλύπτονται από τη συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης πρέπει να περιλαμβάνουν, επίσης, πλήρη περιγραφή των δραστηριοτήτων οι οποίες πρόκειται να διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους. Για τα δύο επόμενα έτη, οι υποψήφιοι που επιλέγονται βάσει της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης θα κληθούν να υποβάλουν πλήρη περιγραφή των δραστηριοτήτων για κάθε συγκεκριμένο έτος.

Οι ειδικές ετήσιες επιχορηγήσεις βάσει της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης δεν θα υπερβαίνουν το ποσόν των 250.000 €. Η αιτούμενη επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβεί το 80% του ετήσιου επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Επόμενη και τελευταία πρόσκληση:

Ιούλιος 2016 με προθεσμία υποβολής τον Οκτώβριο του 2016

Έναρξη το 2017 με μέγιστη διάρκεια του έργου τέσσερα (4) χρόνια

Περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/culture-support/eu-networks_en.htm