Ευρωπαϊκά Δίκτυα

Σκοπός

Η υποστήριξη του Προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» στα μεγάλα ευρωπαϊκά δίκτυα που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό τομέα, αποσκοπεί στην ενίσχυση της υλοποίησης δράσεων, την ενίσχυση και καλλιέργεια ταλέντων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την καινοτομία, την κοινωνική ένταξη, την ισότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων. Ειδικότερα, διατίθεται χρηματοδότηση σε δίκτυα που τα μέλη τους είναι πολιτιστικοί οργανισμοί που έχουν την έδρα τους σε συμμετέχουσες χώρες του Προγράμματος και επιθυμούν να συνεργαστούν για τη διοργάνωση δράσεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Θέματα – Προτεραιότητες

Συγκεκριμένα, οι δράσεις θα πρέπει να στοχεύουν:

  • στην ανάπτυξη κοινού, καθώς και στην αύξηση της πολιτιστικής πρόσβασης και συμμετοχής,
  • στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
  • στην υιοθέτηση βιώσιμων περιβαλλοντικών πρακτικών, στο πλαίσιο και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal),
  • στην ανάπτυξη της ικανότητας των μελών των δικτύων να δρουν σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, συμβάλλοντας στην προώθηση της διεθνούς διάστασης των πολιτιστικών σχέσεων.

Δυνατότητα συμμετοχής

Υποστήριξη περίπου 30 δικτύων από διαφορετικούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς. Οι δράσεις πολιτιστικών φορέων που αφορούν αποκλειστικά τον οπτικοακουστικό τομέα δεν είναι επιλέξιμες.

Τα δίκτυα, τα οποία αποτελούνται από τον συντονιστή και τα μέλη, πρέπει να έχουν κοινή αποστολή και κοινούς κανόνες λειτουργίας (υποχρεώσεις/δικαιώματα), όπως  αυτά ορίζονται επίσημα σε υπογεγραμμένο καταστατικό.

Τελευταία πρόσκληση: 8 Ιουνίου, 2021

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων: 26 Αυγούστου 2021, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προκήρυξη, απευθυνθείτε στον σχετικό ιστότοπο.