Άλλες Δράσεις

Τι είναι το Innovation Lab του Διατομεακού Σκέλους του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη;

Η πρόσκληση για το Creative Innovation Lab, που υπάγεται στο Διατομεακό Σκέλος του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη, επιδιώκει να ενθαρρύνει νέες μορφές δημιουργίας που βρίσκονται στο «μεταίχμιο» μεταξύ διαφορετικών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων, μέσω, για παράδειγμα, πειραματικών προσεγγίσεων και της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών.

Το Creative Innovation Lab δίνει κίνητρα σε φορείς από διαφορετικούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των οπτικοακουστικών, προκειμένου να σχεδιάσουν και να δοκιμάσουν καινοτόμες λύσεις για βασικές προκλήσεις, με δυνητικό θετικό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο σε πολλούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς.

Το Creative Innovation Lab υποστηρίζει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και/ή τη διάδοση καινοτόμων εργαλείων, μοντέλων ή λύσεων που ισχύουν στον οπτικοακουστικό και σε άλλους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς. Οι δραστηριότητες θα στοχεύουν στην υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας, της οικολογικής διαδικασίας, της συνεργασίας, της κυκλοφορίας, της προβολής, της διαθεσιμότητας, της διαφορετικότητας ή/και του κοινού του πολιτισμού, σε όλους τους τομείς. Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να περιέχουν υψηλές δυνατότητες αναπαραγωγής στους οπτικοακουστικούς και άλλους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς.

Η διατομεακή συνεργασία στους δημιουργικούς και/ή πολιτιστικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου του οπτικοακουστικού τομέα, βρίσκεται στο επίκεντρο της πρόσκλησης. Ως εκ τούτου, οι αιτήσεις πρέπει να καταδεικνύουν με σαφήνεια την έκταση της διατομεακής προσέγγισης, τους όρους εφαρμογής της και τα αναμενόμενα οφέλη για τους επιδοτούμενους τομείς.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 20 Απριλίου 2023.

Την πρόσκληση μπορείτε να τη βρείτε ΕΔΩ.

Το μέγιστο ποσό συγχρηματοδότησης φτάνει το 60% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πρόταση μπορούν να κάνουν φορείς που είναι Νομικά πρόσωπα.

Τα projects πρέπει να έχουν μέγιστη διάρκεια 24 μηνών.