Ευρωπαϊκές Πλατφόρμες

 ΣΤΟΧΟΙ

Ο σκοπός του συγκεκριμένου σκέλους χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη  είναι η στήριξη ομάδων από οργανισμούς (platforms), οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο της προβολής και ανάδειξης ανερχόμενων Ευρωπαίων καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτισμού. Στόχος είναι η διασυνοριακή συνεργασία των οργανισμών για την προσέγγιση νέου κοινού (audience) και η ενίσχυση της πολιτιστικής πρόσβασης και συμμετοχής στον πολιτισμό μέσω του προγραμματισμού και της διοργάνωσης ευρωπαϊκών εκδηλώσεων, οι οποίες  θα ενθαρρύνουν τη γνωριμία των εθνικών ακροατηρίων με άλλους Ευρωπαίους καλλιτέχνες, καθώς και της συμμετοχής και ανάπτυξης κοινού.

Διαθέσιμη χρηματοδότηση

Το διαθέσιμο ποσό για τη χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Πλατφορμών ανέρχεται στα 33 εκατομμύρια ευρώ.  Η μέγιστη διαθέσιμη επιδότηση στο πλαίσιο αυτού του σκέλους είναι 2,1 εκατομμύρια ευρώ συνολικά κατά τη διάρκεια της τριετούς διάρκειας του κάθε project. Η διάρκεια των δράσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 36 μήνες.  Η επιδότηση που χορηγείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του συνολικού προϋπολογισμού του επιλέξιμου κόστους κάθε project.

Δυνατότητα συμμετοχής /αίτησης:

Συμμετοχή τουλάχιστον έντεκα (11) οργανισμών- μέλη από διαφορετικές   επιλέξιμες χώρες – μέσα από μία πλατφόρμα την οποία διαχειρίζεται ένας συντονιστικός φορέας (τουλάχιστον 12 φορείς συνολικά). Ο αιτών (συντονιστής ) και οι οργανώσεις μέλη  πρέπει να έχουν νομική οντότητα, να έχουν έδρα και να είναι επίσημα εγγεγραμμένοι σε τουλάχιστον  12 διαφορετικές χώρες. Ο αιτών (συντονιστικός φορέας) πρέπει να έχει νομική οντότητα για τουλάχιστον 2 έτη κατά την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

Επιλέξιμα έργα:

Συγκεκριμένα, η κάθε πρόσκληση (call for proposals) στοχεύει στην υποστήριξη περίπου 15 πλατφορμών, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν διαφορετικούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς.

Επιπλέον, τα  προτεινόμενα projects θα πρέπει να στοχεύουν:

  • στη δημιουργία πλατφόρμας αποτελούμενη από ένα συντονιστικό οργανισμό και μέλη,
  • σε μία κοινή και συντονισμένη καλλιτεχνική στρατηγική για τη διασυνοριακή ανάδειξη ανερχόμενων καλλιτεχνών,
  • στην χορήγηση οικονομικής υποστήριξης στις οργανώσεις-μέλη τους, προς αύξηση του αριθμού των υποστηριζόμενων αναδυόμενων καλλιτεχνών, καθώς και στην ενίσχυση της διαφορετικότητας, της ευρωπαϊκής διάστασης και της προβολής  αυτών,
  • στον προσδιορισμό του ορισμού του «ανερχόμενου καλλιτέχνη», βάσει του εκάστοτε project και πολιτιστικού τομέα εντός του οποίου εντάσσεται η πλατφόρμα
  • στη δαπάνη τουλάχιστον του 70% του ποσού που θα επιδοτηθεί ετησίως στον καλλιτεχνικό προγραμματισμό,
  • στην υποστήριξη τουλάχιστον 50 ανερχόμενων καλλιτεχνών ετησίως
  • και στην υιοθέτηση στρατηγικών για την αύξηση του αριθμού των μελών τους.

 

Υποβολή  αίτησης

 Οι αιτήσεις για όλες τις προσκλήσεις του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη υποβάλλονται  μέσω του  European Commission’s Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP)

 

Ανακοίνωση  τελευταίας προκήρυξης: 22 Ιουνίου 2021

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων: 29 Σεπτεμβρίου 2021, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περισσότερες πληροφορίες της  παρούσας προκήρυξης: πατήστε εδώ