Υποστήριξη της διακρατικής διανομής ευρωπαϊκών ταινιών – Αυτόματο σύστημα