Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Αυτή είναι η προκήρυξη για το νέο πρόγραμμα κινητικότητας καλλιτεχνών/επαγγελματιών του πολιτισμού του 2020

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

Η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευση, Νεολαία, Αθλητισμός και Πολιτισμός (DG EAC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πολιτιστικές εταιρείες και οργανισμούς που θα επιθυμούσαν να αναλάβουν τις διαδικασίες για το νέο πρόγραμμα κινητικότητας καλλιτεχνών ή/και επαγγελματιών του πολιτισμού από το 2020 και το οποίο θα συνεχίσει τη δράση του i-Portunus.

Η δράση δεν αναμένεται να ξεκινήσει νωρίτερα από τον Φεβρουάριο του 2020 και για 16 μήνες. Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης θα είναι 1,5 εκατ. ευρώ και θα επιχορηγηθούν δύο φορείς (750.000 έκαστος). Επιπρόσθετα, τουλάχιστον 500.000 ευρώ από το σύνολο της χρηματοδότησης του κάθε ωφελούμενο θα πρέπει να δίνεται σε κονδύλια κινητικότητας.

Η πρόσκληση απευθύνεται αποκλειστικά σε πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς, καθώς και σε κοινοπραξίες. Τα φυσικά πρόσωπα καθώς και οι οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα δεν είναι επιλέξιμες.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι βασικοί στόχοι της πρόσκλησης είναι:

(1) να δοκιμαστεί ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό σχέδιο κινητικότητας για τους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες του πολιτισμού που θα λειτουργούσε συμπληρωματικά με ήδη υπάρχοντα προγράμματα κινητικότητας που διατίθενται σε τοπικό, περιφερειακό ή / και εθνικό επίπεδο και

(2) να διατυπώσει συστάσεις πολιτικής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη για την πλήρη υλοποίησή τους.

Προκειμένου να είναι επιλέξιμοι, οι αιτούντες πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με:

– εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στους τομείς του δημιουργικού και του πολιτιστικού τομέα,

– εμπειρία στην οργάνωση δραστηριοτήτων κινητικότητας καλλιτεχνών ή / και πολιτιστικών επαγγελματιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,

– εμπειρία στη διαχείριση τουλάχιστον 2 έργων υψηλού επιπέδου τα τελευταία 5 χρόνια, στο Ευρωπαϊκό ή / και διεθνές επίπεδο και

– ικανότητα επικοινωνίας με ευχέρεια τουλάχιστον σε δύο γλώσσες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αγγλικών (Επίπεδο C1).

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΕΔΩ.