Δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων για τα Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας «Ενίσχυση της πολιτιστικής συνεργασίας και της ανταγωνιστικότητας των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών στα Δυτικά Βαλκάνια»

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

Σας ενημερώνουμε ότι μόλις δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το σκέλος Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας στα Δυτικά Βαλκάνια στο πλαίσιο του «Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη 2014 – 2020». Ως προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών  αιτήσεων ορίστηκε η Τρίτη 17/3/2020ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΤΡΙΤΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020.

Στόχοι και προτεραιότητες της πρόσκλησης:
Ο γενικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να προωθηθεί η συμφιλίωση και οι σχέσεις καλής γειτονίας στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων μέσω της πολιτιστικής συνεργασίας και της δημιουργίας.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι:
• να ενισχυθεί η πολιτιστική διασυνοριακή συνεργασία στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και στα
κράτη μέλη της Ε.Ε..
• να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών στην περιοχή.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι, η παρούσα πρόσκληση επικεντρώνεται στις ακόλουθες
προτεραιότητες:

• Αύξηση της ικανότητας των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών να λειτουργούν διακρατικά και διεθνώς
• Αύξηση της διακρατικής κυκλοφορίας πολιτιστικών αγαθών και αύξηση της διακρατικής κινητικότητας των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων και επαγγελματιών
• Ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των καλλιτεχνών, των πολιτιστικών φορέων καθώς και του κοινού τους

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι σημαντικά έγγραφα – μέρος της αίτησης (όπως η διαδραστική φόρμα αιτήσεων καθώς και οι αναλυτικές οδηγίες για τους αιτούντες), πρόκειται να αναρτηθούν στον παρακάτω σύνδεσμο στις αρχές του 2020.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της EACEA.