Δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων με τίτλο «Music Education and Learning»

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις, Χωρίς κατηγορία

Η πιλοτική – προπαρασκευαστική δράση “Music Moves Europe» επιστρέφει με νέα πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος με τίτλο «MUSIC EDUCATION AND LEARNING» και βασικό στόχο την τόνωση της ευρωπαϊκής μουσικής ποικιλομορφίας και ταλέντου.

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως γενικό στόχο την προώθηση καινοτόμων προσεγγίσεων στον τομέα της μουσικής εκπαίδευσης και της μάθησης μέσω της συνεργασίας του μουσικού και με τον εκπαιδευτικό τομέα.

Οι προτάσεις θα πρέπει να αποδείξουν τη συμβολή τους στον γενικό στόχο καλύπτοντας τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:
1. Να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ ανεπίσημης / άτυπης εκπαίδευσης και μουσικού τομέα με στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, δηλαδή την πρόσβαση στη μουσική για τα λιγότερο ευνοημένα παιδιά ή συμμετοχή της κοινότητας.

2. Ανάπτυξη ενός έργου μικρής κλίμακας με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, κατάλληλο για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Το έργο θα πρέπει να μπορεί δυνητικά να οδηγήσει σε μεταφορά γνώσης για παρόμοια έργα σε άλλες χώρες.

Η μέγιστη επιχορήγηση ανά έργο θα είναι 30.000,00 €.

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης θα είναι 80%.

Η Επιτροπή αναμένει να χρηματοδοτήσει τουλάχιστον 8 προτάσεις. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 6 Απριλίου 2020

Για να βρείτε αναλυτικά τις πληροφορίες της πρόσκλησης πατήστε εδώ.