Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 1. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

2. Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση

3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Εκπαίδευση και κατάρτιση

4. Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)


 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

1. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πολιτισμό

2. O Πολιτισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση

3. Πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027”

4. Γραφείο “Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας”

5. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Πολιτισμός

7. O Θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

8. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης – Πολιτισμός

9. Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη (Εuropeana)

10. Ορχήστρα Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

11. Οργανισμός Europa Nostra (Πολιτιστική Κληρονομιά της Ευρώπης)


 

ΝΕΟΛΑΙΑ

1. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Πολιτική για τη Νεολαία

2. Ίδρυμα Νεολαίας & Δια βίου μάθησης  

3. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

4.  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (“Νεολαία σε κίνηση” – Στήριξη των νέων της Ευρώπης)

5. European Union Portal (Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας)

6. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πολιτική για τη Νεολαία

7. Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τη Νεολαία

8. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων


 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

1. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ (Τομέας αθλητισμού)

2. Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πολιτικές για τον αθλητισμό

4. Ευρωπαϊκές Ολυμπιακές Επιτροπές