Πώς μπορώ να διοργανώσω εκδήλωση;

Είναι σκόπιμο ο χαρακτήρας των εκδηλώσεων να είναι συμμετοχικός, ώστε να δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις απόψεις τους και να πραγματοποιήσουν εποικοδομητικές συζητήσεις, όσον αφορά στο θέμα της εκδήλωσης. (Οδηγός για να γίνει η εκδήλωση πιο συμπεριληπτική)

Σύντομη επισκόπηση ενεργειών (check list) για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, στο πλαίσιο της Διάσκεψης.

  1. Εγγραφή στην Πλατφόρμα της Διάσκεψης για τη δημιουργία λογαριασμού.
  2. Προσθήκη της εκδήλωσης με τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τόπο, τον χρόνο και τη θεματική.
  3. Προετοιμασία του απαραίτητου υλικού της εκδήλωσης. (Συνοδευτικά έγγραφα όπως ο Χάρτης με τις αξίες και τις αρχές της Διάσκεψης, ο οποίος θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες, κατάλογος εγγραφής με τα στοιχεία επικοινωνίας των συμμετεχόντων και έντυπο συγκατάθεσης για φωτογραφίες και πιθανή βιντεοσκόπηση, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνιακούς σκοπούς όσον αφορά στην εκδήλωση).
  4. Προετοιμασία φυσικής ή ψηφιακής αίθουσας σε περίπτωση διαδικτυακής εκδήλωσης.
  5. Οργάνωση εκδήλωσης με δημιουργία μικρότερων ομάδων συμμετεχόντων και ορισμό συντονιστή για την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.
  6. Διεξαγωγή της εκδήλωσης με τρόπο συμμετοχικό και διαδραστικό.
  7. Καταχώρηση μίας συνοπτικής αναφοράς στην πλατφόρμα, μετά το τέλος της εκδήλωσης, η οποία θα περιλαμβάνει τυχόν προτάσεις και ιδέες που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκειά της.

Αναλυτικότερα, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους παρακάτω οδηγούς:

 

Οδηγός ιστοτόπου για διοργανωτές εκδηλώσεων (καταχώρηση στην πλατφόρμα)

 

Αναλυτικός Οδηγός ιστοτόπου για διοργανωτές εκδηλώσεων (με όλα τα απαραίτητα βήματα)

 

Συνοπτικός Οδηγός για διοργανωτές εκδηλώσεων

 

Πληροφοριακό και οπτικοακουστικό υλικό

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο φορέα για την προβολή της εκδήλωσης.

 

Επικοινωνία:

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε και με τα Γραφεία EUROPE DIRECT σε ολόκληρη τη χώρα:

https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/greece_el