Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες

Η πρωτοβουλία των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Πρωτευουσών αναδεικνύει τον πλούτο και την πολυμορφία των ευρωπαϊκών πολιτισμών. Κάθε χρόνο, δύο πόλεις δύο ευρωπαϊκών κρατών καλούνται να φιλοξενήσουν την εν λόγω πρωτοβουλία.

Περισσότερες πληροφορίες:

1. http://ecoc2021.culture.gr/en/

2. http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en.htm