Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Σκέλος του υποπρογράμματος Πολιτισμός «Σχέδια Λογοτεχνικής Μετάφρασης» (2019)

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

Στη δημοσιότητα δόθηκε από την EACEA η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Σκέλος του υποπρογράμματος Πολιτισμός «Σχέδια Λογοτεχνικής Μετάφρασης» του έτους 2019.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τα έργα λογοτεχνικής μετάφρασης είναι η Τρίτη 4 Ιουνίου 2019, στις 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

Τι είναι

Τα «Σχέδια Λογοτεχνικής Μετάφρασης» του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη / Πολιτισμός, χρηματοδοτούν εκδότες ή εκδοτικούς οίκους για τη μετάφραση έργων μυθοπλασίας καθώς και για τις συναφείς δραστηριότητες προώθησης των μεταφρασμένων έργων. Έργα που υπάγονται στη χρηματοδότηση είναι, ενδεικτικά, μυθιστορήματα, διηγήματα, θεατρικά έργα, ποίηση, κόμικς κ.α. (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή).

Ποιους αφορά

Για να είναι επιλέξιμοι, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εκδότες ή εκδοτικοί οίκοι εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα «Πολιτισμός», να διαθέτουν νομική προσωπικότητα και να δραστηριοποιούνται στον τομέα των εκδόσεων για τουλάχιστον 2 έτη κατά την ημερομηνία της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

Χρηματοδότηση και προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την πρόσκληση του 2019 εκτιμάται στα 2,5 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ ή το 50 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου – όποιο από τα δύο είναι χαμηλότερο.

Επιλέξιμα έργα

Το 2019 οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για έργα που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • να έχουν μέγιστη διάρκεια 2 ετών (περίοδος επιλεξιμότητας),
  • να αποτελούν αντικείμενο αίτησης για ποσό που δεν υπερβαίνει τα 100 000 EUR, που αντιπροσωπεύουν κατ’ ανώτατο όριο το 50 % του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού,
  • να συνίστανται στη μετάφραση και την προώθηση μιας δέσμης 3 έως 10 επιλέξιμων λογοτεχνικών έργων από και προς επιλέξιμες γλώσσες,
  • να βασίζονται σε μια στρατηγική μετάφρασης, δημοσίευσης, διανομής και προώθησης της δέσμης μεταφρασμένων λογοτεχνικών έργων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, παρακαλούμε, πατήστε εδώ.